Error
  • JFolder::create: Could not create directory
  • Can't create directory: images/thumbnails/remote
  • JFolder::create: Could not create directory
Notice
  • Change the permission for all the folders to 777

ประวัติผู้ก่อตั้ง

เกี่ยวกับสมาคม

ประวัติผู้ก่อตั้งสมาคมฯ


 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ วัฒนะ มธุราสัย
ท.บ. ,M.D.S.,F.I.C.D,F.A.C.D.

 


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นาย วัฒนะ นามสกุล มธุราสัย
วัน เตือน ปี เกิด 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 อายุ 63 ปี
สัญซาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานที่เกิด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ที่อยู่ปัจจุบัน 20/1 ราชวิถี 24 ดุสิต จิตรลดา กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-241-5484 ,02- 24113729 (01 )3092366
สถานทีทำงาน ศูนย์ทันตกรรมจัดฟันสยาม
โทรสัพท์ 02-6584401-4
สถานภาพ สมรส
คู่สมรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง สายใจ มธุราสัย
บุตร- ธิดา 2 คนประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษา และประเทศ ี
1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 2508 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
2. Cetificate in Orthodontics 2517 University of Pittsburgh U.S.A
3. Master of Dental Science 2517 University of Pittsburgh U.S.A
4. อนุมัติบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน) 2540 ทันตแพทยสภาประวัติการทำงาน
1. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 10
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พ.ศ.2527-พ.ศ.2534
3. เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2524-พ.ศ.2530
4. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน พ.ศ. 2523-พ.ศ.2527
5. กรรมการและเลขานุการพิจารณาคุณสมบัติทางวิชาการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2527-พ.ศ.2534
6. อนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ทบวงมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2538-ปัจจุบัน 7 ประธานชมรมทันตถรรมจัดฟันคนที่ 2 (พ.ศ.2527-2529)
8. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาทันตแพทยศาตร์ ของ ก.พ. พ.ศ. 2538- ปัจจุบัน
9. ผู้ว่าการ ภาคที่ 23 ( เอเชียใต้) วิทยาลัยทันตแพทย์นานาชาติ
10. Scientiflc committee, vi International Symposium on Dentofacial
Developmental and Function, September 19-21 , 1996, Athens, Greece
11. ประธานหน่วยความผิดปกติของใบหน้าแต่กำเนิด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. สาราณียกร ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ. (พ.ศ. 2540- 2541)
13. อนุกรรมการสอบอนุมัติบัตร / วุฒิบัตร ของทันตแพทยสภา
14. ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ( visiting professor) ณ The Royal Dental College Aarhus,             Denmark. ปี 1999

 


ผลงานทางวิซาการ
การบรรยาย
1. วัฒนะ มธุราสัย ,2519 " ความสัมพันธ์ของขากรรไกรบน และกะโหลกศีรษะส่วนหน้าในหญิงไทย อายุ 11-25 ปี จากมุม ANB" เสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ทันตกรรมจัดฟันนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 10-12 พฤศจิกายน 2519
2. วัฒนะ มธุราสัย , 2538 "Spurt of Growth Studied in Thai by Hand wrist Film" เสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการ European Begg Society ครั้งที่ 12 ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม 31 พฤษภาคม - 4 มิฤนายน 2528
3. วัฒนะ มธุราสัย , 2532 'Archial Anylysis as Applied to Thai Soft Tissue Profiles ่ ' เสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยทันตแพทย์นานาชาติภาคพึ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4 ณ เมือง พัทยา ประเทศไทย
4. วัฒนะ มธุราสัย , 2534 "Skeletal Maturation in Thais Studied by Hand Wrist Film ' เสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการทันตกรรมจัดฟันภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น 25-27 กันยายน 2534
5. วัฒนะ มธุราสัย ,2537 "Maxillary Growth Following Presurgical OrthodonticTreatment in UCLP Infant " เสนอผลงานในการประชุมวิซาการ American Cleft Plate-Craniofacial Association ครั้งที่ 51 ณ เมืองโตรันโต ประเทศคานาดา 16-21 พฤษภาคม 2537
6. วัฒนะ มธุราสัย และ สมรตรี วิถีพร ,2540, "Hemifacial Microsomia" เสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการ VII th, lntenational Symposium on Dentofacial Development and Funcion
Jerusalem Israel 15-18 พฤศจิกายน 2541

 


เอกสารทางวิชาการ
1. ผลิตตำรา " การเคลื่อนฟันเฉพาะตำแหน่ง" พิมพ์ครั้งที่ I บริษัทเยียร์บุคพับลิซเซอร์ จำกัดกรุงเทพมหานคร , 2530.
2. เอกสารทางวิชาการ " Roentgenographic cephalometry" จัดพิมพ์โดย Acadia การพิมพ์กรุงเทพมหานคร , 2521.
3. เอกสารทางวิชาการ "แนะนำเกี่ยวกับทันตกรรมจัดฟัน" จัดพิมพ์โดยทันตแพทยสมาคม แห่ง ประเทศไทยฯ. 2519.
4. เอกสารทางวิชาการ " ทำอย่างไรจะช่วยให้เด็กของท่านมีฟันแข็งแรง" จัดพิมพ์โดยฝายเผยแพร่วิชาการสมาคมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ. 2521

 


งานวิจัย
1. วัฒนะ มธุราสัย ,2518 สัดส่วนใบหน้าเด็กไทยอายุ 12 ปี วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยสมาคม แห่งประเทศไทยฯ. 25 หน้า 31-39 จำนวน 9 หน้า
2. วัฒนะมธุราสัย 2520" เครื่องมือบังคับฟันให้คงสภาพหลังการจัดฟัน"วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ. 27 หน้า 145-156 จำนวน 12 หน้า
3 วัฒนะ มธุราสัย "ความสัมพันธ์ของขากรรไกรบนและกะโหลกศรีษะส่วนหน้าในหญิงไทย อายุ 11-25 ปี จากมุม ANB ่" เสนอผลงานในการประชุมวิชาการทันตกรรมจัดฟันนานาชาติ
ครั้งที่ 1 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 10-12 พฤศจิกายน 2519
4. วัฒนะ มธุราสัย , 2533, " ความต้องการทางทันตกรรมจัดฟันในเด็กไทยกลุ่มหนึ่ง"
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13: 47-53 รวม 7 หน้า
5 วัฒนะ มธุราสัย , 2534 " การแก้ไขฟันสบลึก "วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ. 41: 1-9 รวม 9 หน้า
6 วัฒนะ มธุราสัย , 2528,1 " ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ กระดูกกับการเจริญเติบโตของกระดูกมือในเด็กอายุ 8-16 ปี " วารสารบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 หน้า 25-40 รวม 16 หน้า
7 วัฒนะ มธุราสัย , 2530 " ปัญหาทางทันตกรรมจัดฟันในเด็กไทยชาวชลบุรีกลุ่มหนึ่ง" วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ. 37: 27-41 รวม 15 หน้า
8 วัฒนะ มธุราสัย , 2533 " การแก้ไขโครงสร้างใบหน้าผิดปกติประเภทที่ 3 ด้วยวิธีการทางทันตกรรมจัดฟัน" วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ , 40:117-128 รวม 12 หน้า
9 วัฒนะ มธุราสัย , 2533 " ลักษณะของขากรรไกรบนภายหลังการบำบัดรักษาด้วยเครื่องมือ
โปรแทรคชั่นเฮดเกียร์ ในผู้ป่วยซึ่งมีใบหน้าผิดปกติ ประเภทที่ 3"' วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยสมาคมแเห่งประเทศไทยฯ. 40: 148-156, รวม 9 หน้า
10. วัฒนะ มธุราสัย , 2533 " การวิเคราะห์อาร์เคี่ยลกับรูปหน้าด้านข้างคนไทย" วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวารสาร 13 : 7-16, รวม 10 หน้า
11 วัฒนะ มธุราสัย และสมรตรี วิถีพร " A Comparative Study on Skeletal and Facial
Profiles of Class II Division I Patients Following Orthodontic Treatment with Cervical Headgear and Segmented Arch Technique" ทุนอุดหนุน การวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2538สมาชิก
- สมาชิกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
- สมาชิกสมาคมนิสิตเก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาซิกชมรมทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทยฯ
- สมาชิกนักวิจัยแห่งชาติ รหัสประจำตัว 39-20-0041
- สมาชิกทันตแพทยสภา
- Regent Region 23 lCD
- Fellow of lntemational College of Dentists
- Fellow of American College of Dentists
- The Royal Bangkok Sports Club
- Life Member of the Royal Thai Air Classic Association